PANDANGAN PENDIDIKAN

Pandangan pendidikan Aliran-aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa  pembaharuan dalam dunia pendidikan sesuai dengan perkembangan social-budaya dan iptek. Pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi  pro dan kontra oleh pemikiran-pemikiran berikutnya dan seterusnya. Sehingga menimbulkann pemikiran-pemikiran baru. Tenaga pendidik harus mampu mengikuti dan memahami aliran-aliran pendidikan agar dapat menangkap makna setiap gerak dinamika dari pemikiran-pemikiran pendidikan itu. Untuk dapat memahami…

Guru SD yang Penuh Perjuangan dan Tantangan

Pendidikan Guru Sekolah Dasar merupakan jurusan favorit beberapa tahun ini. Dalam peraturan pemerintah Bab I pasal I ayat I dijelaskan “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.” Menjadi Guru SD tidak mudah, banyak…